Dlhopisy

TMR I 4,50% / 2018

Prehľad
Emitent: Tatry mountain resorts, a.s.
Trh: Burza cenných papierov v Bratislave
Objem: 70 000 000 EUR
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Úrok: pevná úroková miera 4,50% p.a.
Výplata kupónu: polročne vždy k 17.6. a 17.12.
Dátum splatnosti: 17. decembra 2018
ISIN: SK4120009606
Hodnotenie: ---
Dátum emisie: 17.12.2013

Účel

Účelom použitia čistého výťažku z emisie Dlhopisov je výplata akcionárov z dôvodu zníženia základného imania Emitenta.


Status (Ranking)

Dlhopisy TMR I 4,50% / 2018 (ďalej len Dlhopisy) sú seniorné, zabezpečené záložným právom na určitý nehnuteľný majetok TMR a záväzky z nich budú uspokojované rovnocenne voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, nepodmieneným, nepodriadeným a obdobne zabezpečeným záväzkom Emitenta.


Zabezpečenie

Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené záložným právom k určitým nehnuteľnostiam vo vlastníctve Emitenta v prospech Zástupcu pre zabezpečenie. Zástupca pre zabezpečenie vyplatí výťažok z výkonu Zabezpečenia Administrátorovi za účelom jeho následného vyplatenia Majiteľom dlhopisov v rozsahu nesplnenia záväzku Emitentom. Každý Majiteľ dlhopisov menuje Zástupcu pre zabezpečenie, aby vykonával funkciu Zástupcu pre zabezpečenie. Pre tento účel je Zástupca pre zabezpečenie spoločným a nerozdielnym veriteľom každého peňažného záväzku Emitenta voči každému a ktorémukoľvek Majiteľovi dlhopisov vo vzťahu k Dlhopisom.

Celková zostatková účtovná hodnota nehnuteľností založených v prospech Dlhopisovk 30. septembru 2013 bola 85 936 710 EUR. Tieto nehnuteľnosti ku dňu vyhotovenia Prospektu nie sú zaťažené žiadnym zabezpečovacím právom s výnimkou prípadných záložných práv, ktoré vznikli zo zákona.


Negatívne záväzky

Emitent sa zaväzuje, že až do splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov:

  • nezriadi ani neumožní zriadenie žiadneho Zabezpečovacieho práva na zabezpečenie akýchkoľvek záväzkov Emitenta na vrátenie peňažnej čiastky vyplývajúcich z prevoditeľných cenných papierov s dobou splatnosti nad 365 dní, pokiaľ najneskôr súčasne so zriadením takéhoto Zabezpečovacieho práva nezabezpečí, aby jeho záväzky vyplývajúce z Dlhopisov boli zabezpečené rovnocenne s takto zabezpečovanými záväzkami.
  • vo vzťahu k Nehnuteľnostiam použitým pre účely Zabezpečenia Dlhopisov nezriadi žiadne ďalšie Zabezpečovacie právo
  • ukazovateľ Senior dlh k EBITDA nepresiahne hodnotu 7,0

Odkúpenie

Emitent má kedykoľvek pred dňom splatnosti Dlhopisov právo na odkúpenie ktoréhokoľvek z Dlhopisov na sekundárnom trhu za akúkoľvek trhovú cenu.


Predčasné splatenie

Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov na základe svojho rozhodnutia zverejnením oznámenia Majiteľom dlhopisov najmenej 30 dní pred každým Dňom výplaty úrokov. Emitent zaplatí majiteľom Dlhopisov menovité hodnoty Dlhopisov zvýšené o 1% vrátane príslušného úrokového výnosu z Dlhopisov.

Prospekt cenného papiera
TMR II 6,00% / 2021

Prehľad
Emitent: Tatry mountain resorts, a.s.
Trh: Burza cenných papierov v Bratislave
Objem: 110 000 000 EUR
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Úrok: pevná úroková miera 6,00% p.a.
Výplata kupónu: ročne vždy k 5.2.
Dátum splatnosti: 5. februára 2021
ISIN: SK4120009614
Hodnotenie: ---
Dátum emisie: 5.2.2014

Účel

Účelom použitia čistého výťažku z emisie Dlhopisov je výplata akcionárov z dôvodu zníženia základného imania Emitenta.


Status (Ranking)

Dlhopisy TMR II 6,00% / 2021 (ďalej len Dlhopisy) sú juniorné, spojené so záväzkom podriadenosti, v konkurze Emitenta budú pohľadávky z Dlhopisov uspokojené až po uspokojení pohľadávok všetkých ostatných veriteľov Emitenta, ktorých pohľadávky nie sú podriadené a ktorí si svoje pohľadávky do konkurzu Emitenta prihlásili.


Zabezpečenie

Záväzky z Dlhopisov budú zakladať nezabezpečené, nepodmienené a podriadené záväzky Emitenta.


Úrokový výnos

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00% p.a. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie spätne, prvýkrát 5. februára 2015, potom vždy 5. februára každého roka a posledný krát v deň splatnosti, avšak len ak podľa posledných zverejnených auditovaných finančných výkazov Emitenta:

  1. čistý zisk Emitenta po zdanení bude vyšší ako 1,00 EUR (jedno euro); a
  2. ukazovateľ Senior dlh k EBITDA bude na úrovni najviac 5,25, pričom „Senior dlh“ znamená záväzky Emitenta z úverov a dlhových finančných nástrojov vrátane Dlhopisov TMR I avšak bez akýchkoľvek podriadených záväzkov Emitenta vrátane záväzkov z týchto alebo iných podriadených dlhopisov vydaných Emitentom.

Akákoľvek čiastka nevyplatených úrokov za predchádzajúce výnosové obdobie bude vyplatená v nasledujúci deň výplaty úrokov, v ktorý budú splnené nasledovné požiadavky:

  1. ukazovateľ Senior dlh k EBITDA podľa posledných zverejnených auditovaných finančných výkazov Emitenta bude na úrovni najviac 3,00; a
  2. výplata nevyplateného úroku v daný deň výplaty úrokov nespôsobí, že podľa výpočtu Emitenta ukazovateľ krytia dlhovej služby za finančný rok, v ktorom sa uskutočňuje výplata, poklesne pod 1,00.

Každá čiastka nevyplateného úroku bude navýšená o úrokový výnos 6,00% p.a.


Odkúpenie

Emitent Dlhopisy nesmie odkúpiť.


Predčasné splatenie

Emitent Dlhopisy nesmie predčasne splatiť.

Prospekt cenného papiera
TMR III 4,40% / 2024

Prehľad
Emitent: Tatry mountain resorts, a.s.
Trh: Burza cenných papierov v Bratislave
Objem: 90 000 000 EUR
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Úrok: 4,40% p.a.
Výplata kupónu: polročne vždy k 10.4. a 10.10.
Dátum splatnosti: 10. 10. 2024
ISIN: SK4120014598
Dátum emisie: 10.10.2018


Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je refinancovanie existujúcich záväzkov Emitenta a financovanie bežnej podnikateľskej činnosti Emitenta.

Dlhopisy budú zabezpečené záložným právom na vybraný hnuteľný a nehnuteľný majetok Emitenta a záložným právom na pohľadávky Emitenta z LTV účtu, v prospech Agenta pre zaistenie, spoločnosť Patria Corporate Finance, a.s. Emitent sa do doby splnenia všetkých jeho peňažných záväzkov vyplývajúcich z dlhopisov zaväzuje neprekročiť hodnotu LTV vo výške 70% a pomer čistý dlh / EBITDA udržať pod hodnotou 8.

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky na Slovensku. Emitent požiadal o prijatie Dlhopisu na obchodovanie na Burze cenných papierov Bratislava.

Prospekt cenného papiera

 

./
../../