Fact Sheet

O TMR

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je top prevádzkovateľom horských stredísk a poskytovateľom služieb v turizme v regióne Strednej a Východnej Európy.  Je významným regionálnym investorom v cestovnom ruchu a  najväčším subjektom v turistickom odvetví na Slovensku a s rozvíjajúcimi sa aktivitami v susedných krajinách.

Obchodné aktivity TMR sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory a zábavné parky, Hotely a Realitné projekty. Spoločnosť vlastní a/alebo prevádzkuje horské strediská, aquapark, zábavný park a hotely vo Vysokých a Nízkych Tatrách na Slovensku a v Poľsku.  Horské strediská okrem 100 km lyžiarskych zjazdoviek poskytujú aj komplexné služby ako reštauračné zariadenia, lyžiarske školy, športové obchody, požičovne a servis lyžiarskeho vybavenia. 

Stratégia TMR je postavená na intenzívnych investíciách do rozvoja svojich stredísk a hotelov, na strategických akvizíciách a rozširovaní prevádzky v stredoeurópskom regióne a na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.

 

O Spoločnosti

Segmenty and subsegmenty:

Hory & zábavné parky

Horské strediská

  • Vysoké Tatry: Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso (co-manažment)
  • Nízke Tatry: Jasná Nízke Tatry
  • Beskydy, PL: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk)

Zábavné parky

  • Liptov, SK: Aquapark Tatralandia
  • Sliezsko, PL:  Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky zábavný park, 75%)

Reštauračné zariadenia
Športové služby & obchody

Hotely

Grandhotel**** Starý Smokovec, Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica, Hotel Grand Jasná****, Hotel Tri Studničky ****, Chalets Jasná De Luxe ****, Holiday Village Tatralandia, Hotel Srdiečko**, Hotel FIS Štrbské pleso***, Hotel Rotunda, Horský hotel Hrebienok, Hotel Kukučka****

Realitné projekty

Predaj Holiday Village Tatralandia, Chalets Jasná Otupné, Centrum Jasná, prenájom Hotela Liptov, Hotela Ski & Fun Záhradky, ubytovacieho zariadenia Otupné a Chaty Kosodrevina

Top Manažment:

Ing. Bohuš Hlavatý – Chief Executive Officer, Predseda predstavenstva Ing. Jozef Hodek – Chief Financial Officer, Člen predstavenstva
Priemerný počet zamestnancov: 1 095 (za FR 2015/16)

O akciách

Typ: Na doručiteľa
Počet akcií v emisii: 6,707,198
Základné imanie: EUR 47,0 mil.
Registrovaná adresa:

Demänovská dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Symbol: TMR (Bloomberg)
ISIN: SK1120010287
Kotácia:
Burza cenných papierov v Bratislave (od 30.7.2009)

Trh: Kótovaný paralelný trh

Varšavská burza (od 15.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Burza cenných papírů Praha (od 22.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Sektor: Consumer Cyclical
Index: SAX, WIG, PX-GLOB

Ocenenia: Najobchodovanejšia emisia na Bratislavskej burze za rok 2010, 2011
Posledná vyplatená dividenda: EUR 1,06 (rozhodný deň 3.5.2013)

 

Finančné údaje
Skrátený konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia

Pre rok končiaci 31. októbra

v €‘000 (okrem hodnôt na akciu)

2015/16 2014/15

Tržby

80 577 69 991

Ostatné prevádzkové výnosy

625 924

Celkové výnosy

81 202 70 915

Spotreba materiálu a tovarov

-13 062 -11 327

Osobné a prevádzkové náklady

-43 671 -35 355

Iný zisk/strata

642 177

EBITDA

25 111 24 410

EBITDA marža

30,9% 34,4%

Odpisy a amortizácia

-13 036 -13 298

EBIT

12 075 11 112

Úrokové výnosy

1 336 1 403

Úrokové náklady

-10 958 -11 072

Výnosy z finančných inštrumentov, netto

1 605 -1 566

Zisk pred zdanením

4 058 -123

Daň z príjmu

-1 312 -628

Čistý zisk

2 746 -751
Rezerva z prepočtu cudzích mien -75 -505

Celkový súhrnný výsledok

2 671 -1 250

Zisk na akciu (v €)

0,456 -0,101

 

Skrátený konsolidovaný výkaz finančnej pozície

Vybrané dáta

 

31. október

31. október

Finančná pozícia v € 000

2015/16

2014/15

Majetok celkom

375 701

360 921

Dlhodobý majetok

308 365

313 766

Hmotný majetok

283 133

272 831

Iný dlhodobý majetok

25 232

40 935

Krátkodobý majetok

67 336

47 155

Likvidné prostriedky

7 493

8 219

Vlastné imanie

106 003

103 331

Záväzky

269 698

257 590

Dlhodobé záväzky

239 198

227 426

Krátkodobé záväzky

30 500

30 164

Celkový dlh

229 806

222 421

Vybrané dáta

 

 

 

 

 

V € 000 ak nie je uvedené inak

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

Výnosy

81 202

70 915

56 309

54 348

43 807

EBITDA

25 111

24 410

18 411

18 566

13 987

EBIT

12 075

11 112

5 094

7 666

6 050

Čistý zisk

2 746

-751

683

6 604

10 186

CAPEX

23 625

6 000

7 500

36 710

48 207

Počet zamestnancov

 1 095

804

1 018

1 334

1 232

Zisk na akciu (EUR)

0,456

-0,101

0,105

0,985

1,520

Obsadenosť hotelov (%)

56,5

54,8

51,2

50,7

48,4

Priemerná cena na izbu (EUR)

65,4

62,4

61,1

55,2

45,2

Návštevnosť Horské strediská ("000)

2 121

1 930

1 512

1 616

1 478

Návštevnosť Zábavné parky ("000)

784

777

598

633

529

EBITDA (%)

30,9

34,4

32,7

34,2

31,9

EBIT (%)

14,9

15,7

9,0

14,1

13,8

Vlastné imanie

106 003

103 331

102 312

101 477

276 416

Dlh/vlastné imanie (%)

216.8

215,3

223,0

210,0

5,8

Dlh/kapitál (%)

68,4

68,3

69,0

67,7

5,5

Dlh/EBITDA

9,2

9,1

12,4

11,5

1,2

Pomer úrokového krytia

1,1

1,0

0,7

11,3

11,2

 

 

 

 

Aktualizované dňa 23.05.2017

Ročná správa 2014/15

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../