Fact Sheet

O TMR

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je top prevádzkovateľom horských stredísk a poskytovateľom služieb v turizme v regióne Strednej a Východnej Európy.  Je významným regionálnym investorom v cestovnom ruchu a  najväčším subjektom v turistickom odvetví na Slovensku a s rozvíjajúcimi sa aktivitami v susedných krajinách.

Obchodné aktivity TMR sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory a zábavné parky, Hotely a Realitné projekty. Spoločnosť vlastní a/alebo prevádzkuje horské strediská, aquapark, zábavný park a hotely vo Vysokých a Nízkych Tatrách na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.  Horské strediská okrem 98 km lyžiarskych zjazdoviek poskytujú aj komplexné služby ako reštauračné zariadenia, lyžiarske školy, športové obchody, požičovne a servis lyžiarskeho vybavenia. 

Stratégia TMR je postavená na intenzívnych investíciách do rozvoja svojich stredísk a hotelov, na strategických akvizíciách a rozširovaní prevádzky v stredoeurópskom regióne a na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.

 

O Spoločnosti

Segmenty and subsegmenty:

Hory & zábavné parky

Horské strediská

  • Vysoké Tatry: Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso (co-manažment)
  • Nízke Tatry: Jasná Nízke Tatry
  • Beskydy, PL: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON)
  • Krkonoše, CZ: Špindlerův Mlýn (9,5%)

Zábavné parky

  • Liptov, SK: Aquapark Tatralandia
  • Sliezsko, PL:  Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky zábavný park, 75%)

Reštauračné zariadenia
Športové služby & obchody

Hotely

Grandhotel**** Starý Smokovec, Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica, Hotel Grand Jasná****, Hotel Tri Studničky ****, Chalets Jasná De Luxe ****, Holiday Village Tatralandia, Hotel Srdiečko**, Hotel FIS Štrbské pleso***, Hotel Rotunda

Realitné projekty

Predaj Holiday Village Tatralandia, Chalets Jasná Otupné, Centrum Jasná, prenájom Hotela Slovakia, Hotela Liptov, Hotela Ski & Fun Záhradky a Chaty Kosodrevina

Top Manažment:

Ing. Bohuš Hlavatý – Chief Executive Officer, Predseda predstavenstva Ing. Jozef Hodek – Chief Financial Officer, Člen predstavenstva
Priemerný počet zamestnancov: 1 009 (za FR 2014/15)

O akciách

Typ: Na doručiteľa
Počet akcií v emisii: 6,707,198
Základné imanie: EUR 47,0 mil.
Registrovaná adresa:

Demänovská dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Symbol: TMR (Bloomberg)
ISIN: SK1120010287
Kotácia:
Burza cenných papierov v Bratislave (od 30.7.2009)

Trh: Kótovaný paralelný trh

Varšavská burza (od 15.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Burza cenných papírů Praha (od 22.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Sektor: Consumer Cyclical
Index: SAX, WIG, PX-GLOB

Ocenenia: Najobchodovanejšia emisia na Bratislavskej burze za rok 2010, 2011
Posledná vyplatená dividenda: EUR 1,06 (rozhodný deň 3.5.2013)

 

Finančné údaje
Skrátený konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia

Pre rok končiaci 31. októbra

v €‘000 (okrem hodnôt na akciu)

2014/15 2013/14

Tržby

69 991 55 934

Ostatné prevádzkové výnosy

924 375

Celkové výnosy

70 915 56 309

Spotreba materiálu a tovarov

-11 327 -9 491

Osobné a prevádzkové náklady

-35 355 -29 939

Iný zisk/strata

177 1 532

EBITDA

24 410 18 411

EBITDA marža

34,4% 32,7%

Odpisy a amortizácia

-13 298 -13 317

EBIT

11 112 5 094

Úrokové výnosy

1 403 1 475

Úrokové náklady

-11 072 -7 766

Výnosy z finančných inštrumentov, netto

-1 566 -280

Záporný Goodwill

0 1 569

Zisk pred zdanením

-123 92

Daň z príjmu

-628 591

Čistý zisk

-751 683
Rezerva z prepočtu cudzích mien -505 -115

Celkový súhrnný výsledok

-1 250 568

Zisk na akciu (v €)

-0,101 0,102

 

Skrátený konsolidovaný výkaz finančnej pozície

Vybrané dáta

 

31. október

Finančná pozícia v € 000

2014/15

2013/14

Majetok celkom

360 921

359 619

Dlhodobý majetok

313 766

318 590

Hmotný majetok

272 831

281 328

Iný dlhodobý majetok

40 935

37 262

Krátkodobý majetok

47 155

41 029

Likvidné prostriedky

8 219

11 050

Vlastné imanie

103 331

102 312

Záväzky

257 590

257 307

Dlhodobé záväzky

227 426

232 305

Krátkodobé záväzky

30 164

25 002

Celkový dlh

222 421

228 144

Vybrané dáta

 

 

 

 

 

V € 000 ak nie je uvedené inak

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

Výnosy

70 915

56 309

54 348

43 807

38 758

EBITDA

24 410

18 411

18 566

13 987

12 219

EBIT

11 112

5 094

7 666

6 050

1 599

Čistý zisk

-751

683

6 604

10 186

9 027

CAPEX

6 000

7 500

36 710

48 207

29 377

Počet zamestnancov

1 009

1 018

1 334

1 232

1 055

Zisk na akciu (EUR)

-0,101

0,105

0,985

1,520

1,350

Obsadenosť hotelov (%)

54,8

51,2

50,7

48,4

49,2

Priemerná cena na izbu (EUR)

62,4

61,1

55,2

45,2

41,3

Návštevnosť Horské strediská ("000)

1 930

1 512

1 616

1 478

1 407

Návštevnosť Zábavné parky ("000)

777

598

633

529

437

EBITDA (%)

34,4

32,7

34,2

31,9

31,5

EBIT (%)

15,7

9,0

14,1

13,8

4,1

Vlastné imanie

103 331

102 312

101 477

276 416

272 686

Dlh/vlastné imanie (%)

215,3

223,0

210,0

5,8

7,0

Dlh/kapitál (%)

68,3

69,0

67,7

5,5

6,5

Dlh/EBITDA

9,1

12,4

11,5

1,2

1,6

Pomer úrokového krytia

1,0

0,7

11,3

11,2

3,1

 

 

 

 

Aktualizované dňa 02.06.2016

Ročná správa 2014/15

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../