Fact Sheet

O TMR

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je top prevádzkovateľom horských stredísk a poskytovateľom služieb v turizme v regióne Strednej a Východnej Európy.  Je významným regionálnym investorom v cestovnom ruchu a  najväčším subjektom v turistickom odvetví na Slovensku a s rozvíjajúcimi sa aktivitami v susedných krajinách.

Obchodné aktivity TMR sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory a zábavné parky, Hotely a Realitné projekty. Spoločnosť vlastní a/alebo prevádzkuje horské strediská, aquapark, zábavný park a hotely vo Vysokých a Nízkych Tatrách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.  Horské strediská okrem viac ako 100 km lyžiarskych zjazdoviek poskytujú aj komplexné služby ako reštauračné zariadenia, lyžiarske školy, športové obchody, požičovne a servis lyžiarskeho vybavenia. 

Stratégia TMR je postavená na intenzívnych investíciách do rozvoja svojich stredísk a hotelov, na strategických akvizíciách a rozširovaní prevádzky v stredoeurópskom regióne a na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.

 

O Spoločnosti

Segmenty and subsegmenty:

Hory & zábavné parky

Horské strediská

  • Vysoké Tatry: Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso (co-manažment)
  • Nízke Tatry: Jasná Nízke Tatry
  • Beskydy, PL: Szczyrk Mountain Resort (Szczyrk)
  • Severné Čechy, CZ: Ještěd

Zábavné parky

  • Liptov, SK: Aquapark Tatralandia
  • Sliezsko, PL:  Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky zábavný park)

Reštauračné zariadenia
Športové služby & obchody

Hotely

Grandhotel**** Starý Smokovec, Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica, Hotel Grand Jasná****, Hotel Tri Studničky ****, Chalets Jasná De Luxe ****, Holiday Village Tatralandia, Hotel Srdiečko**, Hotel FIS Štrbské pleso***, Hotel Rotunda, Horský hotel Hrebienok, Hotel Kukučka****, Hotel Pošta****

Realitné projekty

Predaj Holiday Village Tatralandia, Chalets Jasná Otupné, Centrum Jasná, prenájom Hotela Liptov, Hotela Ski & Fun Záhradky, ubytovacieho zariadenia Otupné a Chaty Kosodrevina

Top Manažment:

Ing. Bohuš Hlavatý – Chief Executive Officer, Predseda predstavenstva Ing. Jozef Hodek – Chief Financial Officer, Člen predstavenstva
Priemerný počet zamestnancov: 1 289 (za FR 2016/17)

O akciách

Typ: Na doručiteľa
Počet akcií v emisii: 6,707,198
Základné imanie: EUR 47,0 mil.
Registrovaná adresa:

Demänovská dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Symbol: TMR (Bloomberg)
ISIN: SK1120010287
Kotácia:
Burza cenných papierov v Bratislave (od 30.7.2009)

Trh: Kótovaný paralelný trh

Varšavská burza (od 15.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Burza cenných papírů Praha (od 22.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Sektor: Consumer Cyclical
Index: SAX, WIG, PX-GLOB

Posledná vyplatená dividenda: EUR 1,06 (rozhodný deň 3.5.2013)

 

Finančné údaje
Skrátený konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia

Pre rok končiaci 31. októbra

v €‘000 (okrem hodnôt na akciu)

2016/17 2015/16

Tržby

95 683 80 577

Ostatné prevádzkové výnosy

227 625

Celkové výnosy

95 910 81 202

Spotreba materiálu a tovarov

-16 393 -13 062

Osobné a prevádzkové náklady

-49 063 -43 671

Iný zisk/strata

1 062 642

EBITDA

31 516 25 111

EBITDA marža

32,9% 30,9%

Odpisy a amortizácia

-13 828 -13 036

EBIT

17 688 12 075

Úrokové výnosy

2 058 1 336

Úrokové náklady

-12 094 -10 958

Výnosy z finančných inštrumentov, netto

169 1 605

Zisk pred zdanením

7 821 4 058

Daň z príjmu

-831 -1 312

Čistý zisk

6 990 2 746

Celkový súhrnný výsledok

7 146 2 671

Zisk na akciu (v €)

1,099 0,456

 

Skrátený konsolidovaný výkaz finančnej pozície

Vybrané dáta

 

31. október 31. október

Finančná pozícia v € 000

2016/17 2015/16

Majetok celkom

437 972 375 701

Dlhodobý majetok

353 128 308 365

Hmotný majetok

333 718 283 133

Iný dlhodobý majetok

19 410 25 232

Krátkodobý majetok

84 844 67 336

Likvidné prostriedky

9 584 7 493

Vlastné imanie

113 149 106 003

Záväzky

324 823 269 698

Dlhodobé záväzky

286 277 239 198

Krátkodobé záväzky

38 546 30 500

Celkový dlh

279 320 229 806

Vybrané dáta

   

 

 

 

V € 000 ak nie je uvedené inak

2016/17 2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Výnosy

95 910 81 202

70 915

56 309

54 348

EBITDA

31 516 25 111

24 410

18 411

18 566

EBIT

17 688 12 075

11 112

5 094

7 666

Čistý zisk

6 990 2 746

-751

683

6 604

CAPEX

65 058 23 625

6 000

7 500

36 710

Počet zamestnancov

1 289  1 095

804

1 018

1 334

Zisk na akciu (EUR)

1,099 0,456

-0,101

0,105

0,985

Obsadenosť hotelov (%)

56,6 56,4

54,8

51,2

50,7

Priemerná cena na izbu (EUR)

71,3

65,4

62,4

61,1

55,2

Návštevnosť Horské strediská ("000)

2 287 2 121

1 930

1 512

1 616

Návštevnosť Zábavné parky ("000)

855 784

777

598

633

EBITDA (%)

32,9 30,9

34,4

32,7

34,2

EBIT (%)

18,4 14,9

15,7

9,0

14,1

Vlastné imanie

113 149 106 003

103 331

102 312

101 477

Dlh/vlastné imanie (%)

246,9 216.8

215,3

223,0

210,0

Dlh/kapitál (%)

71,2 68,4

68,3

69,0

67,7

Dlh/EBITDA

8,9 9,2

9,1

12,4

11,5

Pomer úrokového krytia

1,5 1,1

1,0

0,7

11,3

 

 

 

 

Aktualizované dňa 03.04.2018

Ročná správa 2016/17

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../