Valné zhromaždenia

Celkový počet akcií a hlasovacích práv,  ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia:

 

  •     Celkový počet akcií: 6.707.198 ks kmeňových, zaknihovaných, akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 7,-€

 

  •     Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 7,-€ ( slovom sedem EUR) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

 

Riadne valné zhromaždenie 28.04.2017

Dokumenty zverejnené pred konaním RVZ: 

28. 03. 2017 Pozvánka na RVZ

28. 03. 2017 Oznámenie o zvolaní RVZ

28. 03. 2017 Počet kusov akcií

28. 03. 2017 Poverenie predstavenstva spoločnosti

28. 03. 2017 K bodu č. 2 programu - voľba orgánov

28. 03. 2017 K bodu č. 2 programu - prijatie rozhodnutia o účasti tretích osôb

28. 03. 2017 K bodu č. 3 programu - obchodný plán a finančný rozpočet - správa predstavenstva 

                        Správa o činnosti DR

                        Výročná správa 2015/16 

28. 03. 2017 K bodu č. 4 programu - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. októbru 2016

28.03.2017 K bodu č. 5 programu - prijatie rozhodnutia o schválení audítora

28.03.2017 K bodu č. 6 programu – voľba člena dozornej rady

                      Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena DR 

28.03.2017 Splnomocnenie - akcionár

28.03.2017 Splnomocnenie - dozorná rada

28.03.2017  Dokumenty pre správcu
                      Potvrdenie o majiteľovi cenných papierov
                      Splnomocnenie - Správca hlasovanie
                      Splnomocnenie - Vydanie potvrdenia
                      Substitučná plná moc
                      Splnomocnenie - Zamestnanec

Riadne valné zhromaždenie 28.04.2016

Dokumenty zverejnené po RVZ:

16.05.2016  Zápisnica zo zasadania RVZ konaného 28.04.2016

13.05.2016  Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 28.04.2016

Riadne valné zhromaždenie 25.04.2015

Dokumenty zverejnené po RVZ:

07.05.2015  Zápisnica zo zasadania RVZ konaného 25.04.2015

07.05.2015  Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ konanom 25.04.2015


Riadne valné zhromaždenie 12.04.2014

Dokumenty zverejnené po RVZ:

30.04.2014 Videozáznam z RVZ

28.04.2014 Zápisnica zo zasadania RVZ konaného 12.4.2014

2. 04.2014 Uverejnenie výsledkov hlasovania RVZ konaného 12.4.2014


Mimoriadne valné zhromaždenie 15.10.2013

Dokumenty zverejnené po konaní MVZ:

23. 10. 2013 Zápisnica zo zasadania MVZ konaného 15.10.2013

23. 10. 2013 Uverejnenie výsledkov hlasovania MVZ konaného 15.10.2013

Mimoriadne valné zhromaždenie 22.08.2013

Dokumenty zverejnené po konaní MVZ:

05.09.2013 Zápisnica zo zasadania MVZ konaného 22.08.2013

05.09.2013 Uverejnenie výsledkov hlasovania MVZ konaného 22.08.2013

Riadne valné zhromaždenie 27.04.2013

08.05.2013 Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2013

08.05.2013 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ TMR, a.s. konanom dňa 27.04.2013

08.05.2013 Videozáznam z riadneho valného zhromaždenia


Riadne valné zhromaždenie 21.04.2012

02.05.2012 Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2012

02.05.2012 Uverejnenie výsledkov hlasovania na RVZ TMR, a.s. konanom dňa 21.04.2012


Riadne valné zhromaždenie 30.04.2011

12.05.2011 Notárska zápisnica

Mimoriadne valné zhromaždenie 18.01.2011

01.02.2011 Notárska zápisnica


Riadne valné zhromaždenie 22.04.2010

06.05.2010 Notárska zápisnica

Mimoriadne valné zhromaždenie 15.03.2010

18.03.2010 Notárska zápisnica


Mimoriadne valné zhromaždenie 30.10.2009

13.11.2009 Notárska zápisnica

Riadne valné zhromaždenie 29.06.2009

06.07.2009 Notárska zápisnica

Aktualizované dňa 29.03.2017

Ročná správa 2014/15

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../