Hospodárske výsledky

02.03.2010

Tatry mountain resorts, a.s.

Ročná správa 2009

04.11.2010   Individuálna ročná správa 2009 - doplnenie
09.07.2010   Konsolidovaná výročná správa k 31.10.2009
                             Konsolidovaná účtovná závierka k 31.10.2009
                             Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
                             Správa audítora o overení súladu
02.03.2010  Individuálna ročná správa 2009
02.03.2010  Účtovná závierka za rok 2009
                             Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
                             Správa audítora o overení súladu
                             Poznámky k účtovným výkazom
                             Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.10.2009
 

16.09.2010 Predbežné vyhlásenie za obdobie II. polroka - zhodnotenie letnej sezóny 2010

30.06.2010 Polročná individuálna a konsolidovaná správa k 30.4.2010
                       Individuálna účtovná závierka k 30.4.2010
                       Konsolidovaná účtovná závierka k 30.4.2010
                       Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti
16.03.2010 Predbežné vyhlásenie za 1. polrok účtovného obdobia 1.11.2009 - 31.10.2010
                       Správa zo zimnej sezóny 2009/2010

Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../