V 1. ročníku grantového programu TMR získalo podporu 9 projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu života v Meste Vysoké Tatry

V 1. ročníku grantového programu TMR získalo podporu 9 projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu života v Meste Vysoké Tatry
V 1. ročníku grantového programu TMR získalo podporu 9 projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu života v Meste Vysoké Tatry
Stiahnuť PDF

„Počas nášho pôsobenia sme už aj v minulosti podporili mnoho miestnych organizácií a podujatí organizovaných v meste Vysoké Tatry, pretože aktivity TMR sú s mestom úzko prepojené. Grantovým programom sme chceli dať tejto podpore jasný účel a transparentné pravidlá, aby sme tiež prispeli k tomu, že Vysoké Tatry budú nielen atraktívnym cieľom návštevníkov, ale aj dobrým miestom pre život,“ vysvetľuje ciele grantového programu riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský. 

Do termínu zasielania žiadostí o grant, 31. decembra 2018, bolo podaných spolu 23 projektov. Všetky spĺňali podmienky grantového programu a boli predložené na hodnotenie grantovej komisii. Tá bola zložená zo zástupcov MsÚ a poslancov mesta Vysoké Tatry, nezávislých autorít a zástupcov TMR. „Pri hodnotení komisia prihliadala najmä na prospešnosť a dlhodobý prínos projektov pre čo najširšiu komunitu vo Vysokých Tatrách, mieru zapojenia dobrovoľníkov a tiež jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán,“ vysvetľuje D. Slavkovský. „Veľmi si vážime, že výber podporených projektov prebiehal v diskusii so zástupcami mesta, ktorí veľmi dobre poznajú skutočné potreby jeho obyvateľov.“

PODPORENÉ PROJEKTY PRE ROK 2019

Na základe rozhodnutia grantovej komisie získali podporu z grantového programu TMR Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry pre rok 2019 nasledovné projekty:

Rozvoj športových aktivít mládeže vo Vysokých Tatrách
Predkladateľ:
Atletický klub AO Tatry
Predmetom podpory je nákup športového vybavenia (gymnastická a atletická sada, sada rebrín, lôpt, švihadiel a kolkov). Atletický klub AO Tatry pôsobí v oblasti mesta Vysoké Tatry, najmä pri ZŠ vo Vyšných Hágoch, členmi klubu sú prevažne deti vo veku do 11 rokov.

Zdravý pohyb v MŠ Tatranská Kotlina
Predkladateľ:
Mesto Vysoké Tatry
Predmetom podpory z grantu je rozšírenie  priestoru školského dvora MŠ o preliezky, kladinu, lanovú hôrku a závesné hojdačky.

Relaxačno-náučný chodník v MŠ Nový Smokovec
Predkladateľ:
Mesto Vysoké Tatry
Cieľom projektu je vybudovaním chodníka z rôznych druhov prírodnín ako sú kamene, drevo, piesok, kôra a šišky, ktorého súčasťou budú informačné tabule oboznamujúce s flórou a faunou Vysokých Tatier. V priestore MŠ tak vznikne priestor, ktorý bude pozitívne formovať postoj žiakov k prírode a prostrediu, ale zároveň aj miesto na oddych a relaxáciu pre všetkých obyvateľov mesta.

Vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, ovocia, byliniek a okrasných rastlín v MŠ Tatranská Lomnica
Predkladateľ:
Mesto Vysoké Tatry
Vybudovanie zvýšených záhonov bude obohatím vonkajších aktivít pre deti MŠ a tiež programu environmentálnej výchovy. V rámci budovania komunitných vzťahov a spolupráce s rodičmi budú do realizácie zapojení rodičia detí a ďalší dobrovoľníci. Na zabezpečovaní projektu a realizácie sa bude podieľať pedagogický zbor MŠ Tatranská Lomnica.

Ozvučovacia technika pre komunitné divadelné predstavenia
Predkladateľ:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry
V meste Vysoké Tatry sa činnosť RKC zameriava na prácu s deťmi, mládežou, rodinami aj formou kultúrnych a spoločenských podujatí. Predmetom grantovej podpory je zakúpenie ozvučovacej techniky, ktorá významne zlepší kvalitu prípravy aj výslednej realizácie podujatí a umeleckých predstavení.

Nákup saní pre prácu s mládežou vo Vysokých Tatrách
Predkladateľ:
Slovenský zväz sánkarov
Slovenský zväz sánkarov, jediný športový zväz na území Vysokých Tatier, sa venuje dlhodobo práci s mládežou vo Vysokých Tatrách. Na rastúcu členskú základňu sánkarov v Tatrách chce zväz reagovať nákupom nových saní, čím sa zabezpečí plynulejší tréning bez prestojov.

30 rokov ochotníckeho divadla v Tatrách – vydanie publikácie a naštudovanie novej hry
Predkladateľ:
divadelné združenie TATRATÁLIA
Hlavnou činnosťou DZ TATRATÁLIA je organizácia činnosti Divadelného ochotníckeho súboru Paľa Bielika Tatranská Lomnica. Pri príležitosti svojho výročia chce DZ TATRATÁLIA vydať publikáciu o divadle a naštudovať novú divadelnú hru s premiérou v septembri 2019.

Knižné búdky
Predkladateľ:
Tatranský parlament, o.z.
Predmetom grantovej podpory je umiestnenie niekoľkých kusov knižných búdok na frekventovaných zastávkach TEŽ a verejných miestach v rámci Tatranskej Lomnice a Smokovcov.  Projekt má pomôcť podporiť návrat ľudí ku klasickým knihám.

Rozvoj bežeckého lyžovania vo Vysokých Tatrách
Predkladateľ:
Telovýchovná jednota Vysoké Tatry – Bežecké lyžovanie
Hlavným cieľom projektu je nákup potrebného bežkárskeho vybavenia a náhrady cestovného pre členov športového klubu. Projekt bude prospešný pre širokú komunitu (rodičia a žiaci), nakoľko zakúpenú výstroj budú môcť využívať všetci žiaci v ZŠ Tatranská Lomnica.


INFORMÁCIE O GRANTOVOM PROGRAME

Cieľom grantového programu TMR Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Vysokých Tatier, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Program chce motivovať ľudí a organizácie pôsobiace v meste Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia budú pri ich uskutočnení aktívne participovať ako dobrovoľníci.

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života v meste Vysoké Tatry v nasledujúcich oblastiach:
• rozvoj komunitného života so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v meste Vysoké Tatry (voľnočasové aktivity),
• úprava a obnova verejných priestranstiev (parky, námestia, chodníky, ihriská, osádzanie mobiliáru, údržba zelene…),
• nákup potrebného vybavenia pre športové kluby a kultúrne organizácie pôsobiace na území mesta Vysoké Tatry,
• organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ktoré rozvíjajú alebo oživujú tradičné podujatia a zvyky pestované na území Vysokých Tatier v minulosti.

Každý projekt mohol získať podporu v max. výške 3 000 eur. Celková suma príspevkov podporených projektov pre rok 2019 predstavuje 19 930 eur.
Viac informácií o grantovom programe a podporených projektoch na http://www.aketatrychceme.sk/grantovy-program-tmr/

__________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu  vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.