Naša stratégia
Stratégia
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej TMR, Skupina) lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty a hotely v regióne.

Vízia

Z pozície prirodzeného monopolu vďaka jedinečnej pozícii Tatier stať sa top medzinárodným renomovaným poskytovateľom služieb turistického ruchu, ktorého cieľom je obroda horských stredísk, aquaparkov, tematických a zábavných parkov v regióne strednej a východnej Európy z investičného, športového, kultúrneho a spoločenského pohľadu.

Poslanie

Poslaním spoločnosti TMR je poskytovanie služieb cestovného ruchu v strednej a východnej Európe na neustále sa zvyšujúcej úrovni, a to konkrétne obchodnými aktivitami rozdelenými do troch kľúčových segmentov – Hory & zábavné parky, Hotely a Realitné projekty, pričom segment Hory & zábavné parky zastrešuje prevádzku horských stredísk, aquaparku, zábavného parku a doplnkových služieb počas celého roka. Toto poslanie chce Spoločnosť zabezpečovať využívaním synergií, ktoré povedú ku komplexnej spokojnosti jej klientov a akcionárov.

Korporátna stratégia

Dlhodobým strategickým cieľom spoločnosti v časovom horizonte na najbližších desať rokov je získať vedúcu pozíciu v zimnom aj letnom cestovnom ruchu v regióne strednej a východnej Európy.

Líderstvo v oblasti cestovného ruchu stavia TMR do pozície, vďaka ktorej je Spoločnosť schopná určovať trendy a štandardy v tomto sektore. Zároveň ju vedie k stratégii diferenciácie. Vo výsledku sa teda Spoločnosť usiluje poskytovať prémiové služby, ktoré je schopná stále predať za rozumné ceny v celoeurópskom meradle. Šírka spektra a kvalita ponuky sú kľúčové pre smerovanie Spoločnosti.
Tento cieľ je založený na troch pilieroch, ktoré sú navzájom prepojené:

1. pilier: Zvyšovanie kvality prostredníctvom investícií

Do konca roku 2016 sa za posledných desať rokov v strediskách a hoteloch TMR preinvestovalo 230 miliónov eur, ktoré prispeli k výraznému skvalitneniu poskytovaných služieb vo Vysokých a Nízkych Tatrách, a tým sa strediská v portfóliu TMR vypracovali na úroveň alpských rezortov. Dokončené investície za posledných desať rokov zahŕňajú jedenásť nových lanoviek, čo znamená zvýšenie transportnej kapacity o 59%, rozšírenie technického zasnežovania o viac ako 100% na celkových 54 km vyprodukovaného 811 snežnými delami, rozšírenie lyžiarskych tratí o 46% na celkových 73 km vo Vysokých a Nízkych Tatrách alebo desiatky nových après-ski barov a reštaurácií na svahoch lyžiarskych stredísk. Ďalšie investície smerovali do rozvíjania a renovovania ubytovacích zariadení, do infraštruktúry v horských oblastiach a do rozširovania ponuky služieb a prevádzok, ako napr. tropický park Tropical Paradise v Aquaparku Tatralandia.

V nasledujúcich obdobiach TMR plánuje vo svojich strediskách v slovenských Tatrách rásť organicky a ťažiť najmä z dokončených investícií. Budúce CAPEX v slovenských strediskách budú hlavne pokrývať investície do údržby a do zvyšovania kvality služieb, ponúkaných podľa dopytu zákazníkov, t.j. do ubytovacích kapacít, après-ski a gastro možností a ďalších doplnkových služieb. Čo sa týka rozvojových investícií v novonadobudnutých aktívach, TMR plánuje vybudovať „Novú éru strediska SON a Sliezskeho zábavného parku“.Poľské stredisko SON vybuduje na úroveň, akú ponúkajú tatranské strediská. V strednodobom horizonte sa TMR zaviazalo stredisko zmodernizovať, rozšíriť a investovať do rozvoja vyše 30 mil. EUR.  Takisto TMR plánuje modernizáciu Sliezskeho zábavného parku v rozpočte 30 mil. EUR v priebehu piatich rokov od prevzatia prevádzky v máji 2015.

2. pilier: Strategické akvizície a expanzia v regióne

Po naplnení prvotnej vízie Novej éry Tatier v roku 2012/13 sa TMR teraz okrem organického rastu sústreďuje na strategické akvizície lyžiarskych stredísk a zábavných parkov na domácom trhu, ako aj na medzinárodnej úrovni, a to v regióne strednej a východnej Európy. Poslednou akvizíciou bol Sliezsky zábavný park v Poľsku v máji 2015. Ďalšie významné akvizície zahŕňajú lyžiarske stredisko Szczyrkowski Ośrodek Narciarski (SON) v poľských Beskydách z marca 2014 alebo Holiday Resort Tatralandia v apríli 2011, ktorý zahŕňa Aquapark Tatralandia a hotelový komplex Holiday Village Tatralandia. Strategické rozšírenie obchodnej činnosti na český trh zahŕňa nepriamy menšinový podiel v spoločnosti Melida a.s., ktorá prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn. V roku 2013 TMR založilo poľskú spoločnosť Korona Ziemi Sp. z o.o. spolu s poľskou obcou Zawoja v rámci prípravy rozvoja svojej obchodnej činnosti v Poľsku.

3. pilier: Neustále zlepšovanie kvality prevádzok a služieb

Intenzívny rast počtu návštevníkov sa docieli primárne intenzívnou orientáciou na zákazníka. Strategické kroky na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovaných služieb. TMR rozširuje spektrum ponúkaných atrakcií a zlepšuje kvalitu lyžiarskych škôl, požičovní lyžiarskeho výstroja a reštauračných možností na svahoch. Takisto kontinuálne vylepšuje ponuku après ski možností, snaží sa optimalizovať dopravné možnosti do stredísk a spolupracuje s miestnymi podnikateľskými a štátnymi subjektmi v rámci regionálnych spolkov a klastrov. Namiesto súperenia s nimi, TMR chce stavať na ich úspechu a umožniť ich návštevníkom jednoduchý prístup do svojich priľahlých horských stredísk a zábavných parkov a ponúknuť široké spektrum atrakcií ako aktivity pre deti, adrenalínové športy pre mladých (napr. bike parky), oddychové zóny. Čo sa týka ubytovania, TMR sa zameriava na štvorhviezdičkové hotely a skvalitňovanie ich služieb wellness a stravovania. Ďalšími strategickými krokmi sú koncentrácia smerom k bonitnejšej klientele, nevyhnutná kvalita manažmentu a obsluhujúceho personálu a sofistikovaná marketingová stratégia. Ďalším kľúčom k rastu TMR je inovácia. Čo sa toho týka, TMR je nositeľom trendov v turizme. V roku 2013 TMR spustilo svoj vernostný program GOPASS, ktorý umožňuje klientom zbierať body v prevádzkach TMR a pri využívaní služieb TMR a pritom dostávať zľavy. Navyše GOPASS slúži TMR ako nástroj manažovania vzťahov so zákazníkmi (customer relationship management) a Direct Marketingu. Tento vernostný program získal v roku 2015 aj medzinárodné ocenenie v rámci The Loyalty Awards v Londýne, kde vyhral v kategóriách: Najlepší vernostný program roka v sektore cestovný ruchu (aerolinky, hotely, destinácie), Najlepší vernostný program v strednej a východnej Európe a Najlepší Customer Relationship Management (CRM) vo vernostnom programe za prácu v Direct Marketingu. V rámci tohto pilieru TMR naplno využíva synergické efekty medzi svojimi segmentmi a subsegmentmi, čím je schopné neustále zefektívňovať ponúkané služby ako aj rozširovať svoju ponuku produktov a služieb, ako napríklad možnosť využívať služby viacerých horských stredísk a zároveň aj aquaparku pri kúpe iba jedného lístku.

Projekt Nová éra Tatier

Prvotnou víziou TMR bola obnova regiónu Vysokých  a Nízkych Tatier. Dôvodom bol celkový nedostatok investícií tatranských oblastí v cestovnom ruchu. Postupnou konsolidáciou unikátnych aktív v tatranskom regióne pod spoločnosť TMR a intenzívnym investovaním do rozvoja týchto aktív a do cestovného ruchu v tatranskom regióne celkovo TMR tento ciel dosiahlo a vízia sa stala skutočnosťou. Zvýšila sa atraktivita a tým aj návštevnosť stredísk Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica a Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Jasná Nízke Tatry a celkovo sa prebudila aktivita cestovného ruchu v tatranskom regióne. Prvotná fáza investičnej stratégie v tatranskom regióne sa ukončila rokom 2012/13, pričom prínosy z dokončených projektov v podobe rastúcej návštevnosti a výnosov sa kontinuálne odrážajú na výsledkoch Spoločnosti a očakávajú sa aj v nasledujúcich rokoch.