Dividendová politika
Dividendová politika

Predstavenstvo TMR do roku 2013 každoročne navrhovalo Valnému zhromaždeniu výplatu dividend minimálne vo výške 70% čistého zisku. Vydaním dlhopisov pre účely výplaty akcionárov zo zníženia základného imania k 22. októbru 2013 sa zvýšili úrokové náklady, čo značne obmedzuje schopnosť TMR vyplácať dividendy od roku 2014.

 

Pravidlá výplaty dividend za r. 2011/12

Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola k Rozhodnému dňu 3. máj 2013 (Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) ako akcionár spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.