Dlhopisy
TMR I 4,50% / 2018 - SPLATENÝ 17.12.2018

Prehľad

Emitent:Tatry mountain resorts, a.s.
Trh:Burza cenných papierov v Bratislave
Objem:70 000 000 EUR
Menovitá hodnota:1 000 EUR
Úrok:pevná úroková miera 4,50% p.a.
Výplata kupónu:polročne vždy k 17.6. a 17.12.
Dátum splatnosti:17. decembra 2018
ISIN:SK4120009606
Hodnotenie:---
Dátum emisie:17.12.2013


Účel

Účelom použitia čistého výťažku z emisie Dlhopisov je výplata akcionárov z dôvodu zníženia základného imania Emitenta.


Status (Ranking)

Dlhopisy TMR I 4,50% / 2018 (ďalej len Dlhopisy) sú seniorné, zabezpečené záložným právom na určitý nehnuteľný majetok TMR a záväzky z nich budú uspokojované rovnocenne voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, nepodmieneným, nepodriadeným a obdobne zabezpečeným záväzkom Emitenta.


Zabezpečenie

Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené záložným právom k určitým nehnuteľnostiam vo vlastníctve Emitenta v prospech Zástupcu pre zabezpečenie. Zástupca pre zabezpečenie vyplatí výťažok z výkonu Zabezpečenia Administrátorovi za účelom jeho následného vyplatenia Majiteľom dlhopisov v rozsahu nesplnenia záväzku Emitentom. Každý Majiteľ dlhopisov menuje Zástupcu pre zabezpečenie, aby vykonával funkciu Zástupcu pre zabezpečenie. Pre tento účel je Zástupca pre zabezpečenie spoločným a nerozdielnym veriteľom každého peňažného záväzku Emitenta voči každému a ktorémukoľvek Majiteľovi dlhopisov vo vzťahu k Dlhopisom.

Celková zostatková účtovná hodnota nehnuteľností založených v prospech Dlhopisovk 30. septembru 2013 bola 85 936 710 EUR. Tieto nehnuteľnosti ku dňu vyhotovenia Prospektu nie sú zaťažené žiadnym zabezpečovacím právom s výnimkou prípadných záložných práv, ktoré vznikli zo zákona.


Negatívne záväzky

Emitent sa zaväzuje, že až do splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov:

  • nezriadi ani neumožní zriadenie žiadneho Zabezpečovacieho práva na zabezpečenie akýchkoľvek záväzkov Emitenta na vrátenie peňažnej čiastky vyplývajúcich z prevoditeľných cenných papierov s dobou splatnosti nad 365 dní, pokiaľ najneskôr súčasne so zriadením takéhoto Zabezpečovacieho práva nezabezpečí, aby jeho záväzky vyplývajúce z Dlhopisov boli zabezpečené rovnocenne s takto zabezpečovanými záväzkami.
  • vo vzťahu k Nehnuteľnostiam použitým pre účely Zabezpečenia Dlhopisov nezriadi žiadne ďalšie Zabezpečovacie právo
  • ukazovateľ Senior dlh k EBITDA nepresiahne hodnotu 7,0


Odkúpenie

Emitent má kedykoľvek pred dňom splatnosti Dlhopisov právo na odkúpenie ktoréhokoľvek z Dlhopisov na sekundárnom trhu za akúkoľvek trhovú cenu.


Predčasné splatenie

Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov na základe svojho rozhodnutia zverejnením oznámenia Majiteľom dlhopisov najmenej 30 dní pred každým Dňom výplaty úrokov. Emitent zaplatí majiteľom Dlhopisov menovité hodnoty Dlhopisov zvýšené o 1% vrátane príslušného úrokového výnosu z Dlhopisov.

Prospekt cenného papiera

TMR II 6,00% / 2021 - SPLATENÝ 05.02.2021

Prehľad
Emitent:Tatry mountain resorts, a.s.
Trh:Burza cenných papierov v Bratislave
Objem:110 000 000 EUR
Menovitá hodnota:1 000 EUR
Úrok:pevná úroková miera 6,00% p.a.
Výplata kupónu:ročne vždy k 5.2.
Dátum splatnosti:5. februára 2021
ISIN:SK4120009614
Hodnotenie:---
Dátum emisie:5.2.2014


Účel

Účelom použitia čistého výťažku z emisie Dlhopisov je výplata akcionárov z dôvodu zníženia základného imania Emitenta.


Status (Ranking)

Dlhopisy TMR II 6,00% / 2021 (ďalej len Dlhopisy) sú juniorné, spojené so záväzkom podriadenosti, v konkurze Emitenta budú pohľadávky z Dlhopisov uspokojené až po uspokojení pohľadávok všetkých ostatných veriteľov Emitenta, ktorých pohľadávky nie sú podriadené a ktorí si svoje pohľadávky do konkurzu Emitenta prihlásili.


Zabezpečenie

Záväzky z Dlhopisov budú zakladať nezabezpečené, nepodmienené a podriadené záväzky Emitenta.


Úrokový výnos

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00% p.a. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie spätne, prvýkrát 5. februára 2015, potom vždy 5. februára každého roka a posledný krát v deň splatnosti, avšak len ak podľa posledných zverejnených auditovaných finančných výkazov Emitenta:

  1. čistý zisk Emitenta po zdanení bude vyšší ako 1,00 EUR (jedno euro); a
  2. ukazovateľ Senior dlh k EBITDA bude na úrovni najviac 5,25, pričom „Senior dlh“ znamená záväzky Emitenta z úverov a dlhových finančných nástrojov vrátane Dlhopisov TMR I avšak bez akýchkoľvek podriadených záväzkov Emitenta vrátane záväzkov z týchto alebo iných podriadených dlhopisov vydaných Emitentom.

Akákoľvek čiastka nevyplatených úrokov za predchádzajúce výnosové obdobie bude vyplatená v nasledujúci deň výplaty úrokov, v ktorý budú splnené nasledovné požiadavky:

  1. ukazovateľ Senior dlh k EBITDA podľa posledných zverejnených auditovaných finančných výkazov Emitenta bude na úrovni najviac 3,00; a
  2. výplata nevyplateného úroku v daný deň výplaty úrokov nespôsobí, že podľa výpočtu Emitenta ukazovateľ krytia dlhovej služby za finančný rok, v ktorom sa uskutočňuje výplata, poklesne pod 1,00.

Každá čiastka nevyplateného úroku bude navýšená o úrokový výnos 6,00% p.a.


Odkúpenie

Emitent Dlhopisy nesmie odkúpiť.


Predčasné splatenie

Emitent Dlhopisy nesmie predčasne splatiť.

Oznámenia

Prospekt cenného papiera

Oznámení o změně sídla

TMR III 4,40% / 2024

Prehľad

Emitent:Tatry mountain resorts, a.s.
Trh:Burza cenných papierov v Bratislave
Objem:90 000 000 EUR
Menovitá hodnota:1 000 EUR
Úrok:pevná úroková miera 4,40% p.a.
Výplata kupónu:polročne vždy k 10.4. a 10.10.
Dátum splatnosti:10. 10. 2024
ISIN:SK4120014598
Dátum emisie:10.10.2018

Účel

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je refinancovanie existujúcich záväzkov Emitenta a financovanie bežnej podnikateľskej činnosti Emitenta.

Zabezpečenie

Dlhopisy budú zabezpečené záložným právom na vybraný hnuteľný a nehnuteľný majetok Emitenta a záložným právom na pohľadávky Emitenta z LTV účtu, v prospech Agenta pre zaistenie, spoločnosť Patria Corporate Finance, a.s.

Úrokový výnos
Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,40% p.a.  Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie polročne spätne, vždy 10. apríla a 10. októbra každého roka.

Záväzky
Ukazovateľ LTV nesmie byť vyšší ako 70 %. Ukazovateľ Čistý senior dlh k modifikovanej EBITDA nepresiahne hodnotu osem.

Oznámenia

Prospekt cenného papiera

Oznámenie výsledkov verejnej ponuky

Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov 

Ukazovateľ Leverage TMR III k 31.10.2018

Ukazovateľ Leverage TMR III k 30.4.2019

Ukazovateľ Leverage TMR III k 31.10.2019

LTV k 31.10.2019

Ukazovateľ Leverage TMR III k 30.04.2020

Oznámení o změně sídla

Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o aktualizovaní hodnoty ukazovateľa LTV

LTV k 31.10.2019 - upravené

Ukazovateľ Leverage TMR III k 31.10.2020

LTV k 31.10.2020

Ukazovateľ Leverage TMR III k 30.04.2021

LTV k 31.10.2021

Ukazovateľ Leverage TMR III k 31.10.2021

Ukazovateľ Leverage TMR III k 30.04.2022

LTV k 31.10.2022

Ukazovateľ Leverage TMR III k 31.10.2022

Ukazovateľ Leverage TMR III k 30.04.2023

Ukazovateľ Leverage TMR III k 31.10.2023

LTV k 31.10.2023

TMR F CR 4,50% / 2022 - SPLATENÝ 07.11.2022
Prehľad
Emitent:TMR Finance CR, a.s.
Trh:Burza cenných papírů Praha
Objem:1 500 000 000 CZK
Menovitá hodnota:30 000 CZK
Úrok:pevná úroková miera 4,50% p.a.
Výplata kupónu:polročne vždy k 7.5. a 7.11.
Dátum splatnosti:7.11.2022
ISIN:CZ0003520116
Dátum emisie:7.11.2018


Účel

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je
refinancovanie existujúcich záväzkov Skupiny a financovanie bežnej činnosti
Skupiny.

Zabezpečenie

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta zabezpečené ručiteľským vyhlásením Tatry mountain resorts, a.s. (Ručiteľ). Záväzky z Dlhopisov budú ďalej zabezpečené záložným právom v prospech Agenta pre zabezpečenie, Patria Corporate Finance, a.s., na: (i) určitý nehnuteľný majetok vo vlastníctve Ručiteľa v Slovenskej republike, (ii) určitý hnuteľný majetok vo vlastníctve Ručiteľa a jeho nepriamej 100 % dcérskej spoločnosti Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o. v Slovenskej republike a v Poľskej republike, (iii) 75 % podiel na základnom imaní spoločnosti Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o. vo vlastníctve spoločnosti Tatry Mountain Resorts PL, a.s., ktorá je 100 % priama dcérska spoločnosť Ručiteľa a (iv) pohľadávky Ručiteľa z LTV účtu.

Úrokový výnos

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50% p.a.  Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie polročne spätne, vždy 7. novembra a 7. mája každého roka.

Záväzky

Ukazovateľ LTV nesmie byť vyšší ako 70 %. Ukazovateľ Čistý senior dlh k modifikovanej EBITDA nepresiahne hodnotu osem.

Prospekt cenného papiera
Zákonné zverejnenia

Aktualizované dňa 13.09.2022