FAQ
1Ako postupovať pri záujme o nákup akcií TMR?

Nákup akcií je možný na troch burzách v regióne, a to na: a) Burze cenných papierov v Bratislave, b) na Burze cenných papírů Praha a c) na Varšavskej burze (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

a) Nákup akcií na Burze cenných papierov Bratislava sprostredkovávajú  obchodníci s cennými papiermi (ďalej len "OCP") (Patria Finance, a.s., SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s...) alebo banky (Poštová banka, J&T BANKA, VUB, SLSP,..). Kompletný zoznam členov burzy je na http://www.bsse.sk/%C4%8Clenovia/Zoznam%C4%8Dlenov.aspx.
Na banky alebo OCP sa možno obrátiť všetkými spôsobmi: online, cez infolinky alebo priamo v pobočke. Pokiaľ nákup akcií realizujete po prvýkrát, uzatvoríte s bankou alebo OCP komisionársku zmluvu, na základe ktorej budete môcť akcie kúpiť. Banka alebo OCP zvyčajne za klienta aj otvoria majetkový účet v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP), kde budú akcie po nákupe vedené. Klient si však môže vybaviť otvorenie majetkového účtu v CDCP aj sám.
Ak sa rozhodnete akcie nakúpiť, vyplníte pokyn k nákupu cenných papierov, kde uvediete počet kusov akcií a ďalšie špecifiká, aby obchod sa mohol realizovať.  Banka alebo OCP zrealizuje Váš pokyn na burze a o nákupe akcií Vám zašle potvrdenie (konfirmáciu) o zrealizovanom obchode.
Pri predaji je postup obdobný ako v prípade nákupu. Keďže komisionárska zmluva už je podpísaná, postačuje, aby ste zadali pokyn na predaj v banke (obdobný ako pri nákupe, s rozdielom „predaja“ namiesto „nákupu“).

b) Pri nákupe akcií na Burze cenných papírů Praha sa tiež treba obrátiť na svojho OCP alebo svoju banku http://www.pse.cz/Clenove-Burzy/.

c) Pri nákupe akcií na Varšavskej burze možno kontaktovať členov burzy (http://www.gpw.pl/lista_czlonkow_gieldy_en)  alebo priamo tvorcu trhu TMR – BOŚ na makler@bossa.pl .

2Čo je to ISIN a aký ISIN má TMR?

ISIN (International Securieties Identification Number) je identifikačný znak akcií  jednotlivých spoločností. ISIN akcií TMR je: SK1120010287.Tak, ako každá akciová spoločnosť TMR môže vyplatiť dividendu. O výplate dividendy rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom sa môže zúčastniť každý akcionár.
Ďalej sú tu benefity, ktoré poskytuje TMR členom akcionárskeho klubu: Akcionársky klub. Členom akcionárskeho klubu sa automaticky stáva každý akcionár, ktorý vlastní aspoň 500 kusov akcií TMR.

3Aký ďalší výnos môžem získať po zakúpení akcií TMR?

Tak, ako každá akciová spoločnosť TMR môže vyplatiť dividendu. O výplate dividendy rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom sa môže zúčastniť každý akcionár.
Ďalej sú tu benefity, ktoré poskytuje TMR členom akcionárskeho klubu: Akcionársky klub. Členom akcionárskeho klubu sa automaticky stáva každý akcionár, ktorý vlastní aspoň 500 kusov akcií TMR.

4Aký je rozdiel medzi bankou a obchodníkom s cennými papiermi?

Výhody bánk:    
•    Širšia pobočková sieť a pravdepodobne lepšia dostupnosť v regiónoch
•    Pocit istoty pre klientov, ktorí sa rozhodnú pre svoju prvú investíciu do CP
•    Možnosť nakupovať priamo cez inštitúciu, kde máte svoj bežný účet
•    Možnosť spolupráce s privátnym bankárom, najmä ak zvažujete väčší objem investície
Výhody OCP:    
•    Vyššia flexibilita 
•    Osobnejší, resp. individuálny prístup

5Rád by som vedel koľko akcií vlastním.

V prípade kúpy akcií na Burze cenných papierov v Bratislave, kontaktujte Centrálny depozitár cenných papierov Bratislava (ďalej len "CDCP").  Požiadať CDCP o výpis zo zoznamu akcionára môžete osobne alebo poštou. 
Na tejto web stránke CDCP je možné nájsť žiadosť o výpis z účtu:http://www.cdcp.sk/general/sluzby.php#vypis_z_uctu.
V prípade kúpy akcií na Burze cenných papírů Praha, kontaktujte prosím svojho OCP alebo banku, u ktorého máte akcie zaradené na majetkovom účte. Ak nedržíte akcie zaradené u žiadneho účastníka CDCP CR, informácie o vašom účte vám môže poskytnúť  ktorýkoľvek účastník (http://www.centralnidepozitar.cz/dokument.aspx?k=Ucastnici-CDCP).  
V prípade kúpy akcií na Varšavskej burze kontaktujte prosím svojho OCP alebo banku.

6Ako zistím, či mám otvorený účet u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP)?

Zistíte to na webovej stránke www.cdcp.sk/odkup po zadaní Vášho rodného čísla, pokiaľ sa jedná o slovenské CP. V prípade, ak ide o zahraničné CP, obráťte sa na obdobný depozitár v krajine sídla spoločnosti, ktorá dané CP emitovala.

7Rád by som vedel aká je trhová hodnota akcií.

Aktuálna trhová cena akcie TMR je uvedená v kurzovom lístku Burzy cenných papierov v Bratislave, ktorý si môžete pozrieť napr. aj na stránke burzy alebo v ekonomickej tlači. Samozrejme cena akcií je uvedená aj na našej webovej stránke www.tmr.sk
Kliknite sem pre bližšie informácie, odporúčani a postrehy, ako postupovať pri nákupe akcií TMR Ako investovať

8Ak som nakupoval akcie za SKI Jasná a.s. z I. vlny kupónovej privatizácie, som v súčasnosti akcionárom TMR?

Áno, v tomto prípade ste akcionárom spoločnosti TMR, a.s.

9Aký je minimálny počet kusov akcií pre nákup?

Minimálna, takisto ani maximálna investícia (počet akcií ani celkový objem v €) do nákupu akcií spoločnosti  TMR, a.s. nie je obmedzená.
Ak si však zakúpite min. 500 ks akcií TMR, stávate sa členom Akcionárskeho klubu a máte nárok na benefit. Viac informácií nájdete na Akcionársky klub.

10Za akých podmienok môže investovať do akcií TMR občan ČR/PL prípadne právnická osoba v ČR/PL?

Samozrejme investovať do akcií TMR môžu aj občania ČR alebo Poľska. 
Od 22.10.2012 sa akcie TMR obchodujú aj na Burze cenných papírů Praha, kde si ich môžete kúpiť cez OCP alebo banky, ktoré sú členmi burzy (http://www.pse.cz/Clenove-Burzy/).
Od 15.10. 2012 sa akcie TMR obchodujú aj na Varšavskej burze, kde si ich môžete kúpiť cez OCP alebo banky, ktoré sú členmi burzy (http://www.gpw.pl/lista_czlonkow_gieldy_en).

11Som registrovaný u českého obchodníka Patria Direct, a.s., Praha. Keď nakúpim 500 akcií cez tohto obchodníka, získam od Vás tiež benefit?

Áno, ak  sa rozhodnete zrealizovať nákup akcií TMR prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to spoločnosťou Patria Direct, a.s., samozrejme aj v tomto prípade Vám vzniká nárok na benefit z nášho Akcionárskeho klubu.

12Je tento trh likvidný? Je možné, že sa nenájde pre môj nákupný pokyn protistrana?

Na trhu pôsobí  tvorca trhu, t.j. obchodník, ktorý každý deň nakupuje a predáva. Robí tak na základe dohody s burzou, ktorá ho zaväzuje mať každý deň zadanú objednávku na nákup aj objednávku na predaj akcií TMR v obchodnom systéme burzy, t.j. každý deň si možno akcie kúpiť alebo ich predať tvorcovi trhu. Na bratislavskej a pražskej burze je tvorcom trhu TMR J&T Banka, a.s. a na varšavskej BOŚ DM.

13Aký je rozdiel medzi investovaním na základe komisionárskej zmluvy a investovaním do podielových fondov?

Najmarkantnejší rozdiel je fakt, že obchody na základe komisionárskej zmluvy sa vykonávajú na základe pokynov klienta – t.j. klient sám rozhoduje, aké cenné papiere drží vo svojom portfóliu. V podielových fondoch rozhoduje o nakupovaných cenných papieroch portfólio manažér, t.j. klient nemôže toto rozhodnutie ovplyvniť.

14Pravidlá výplaty dividend, spôsob a miesto výplaty dividend

Valná zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku. Akcionár má právo na podiel zo zisku TMR (dividendu), ktorý Valná zhromaždenie určí na rozdelenie v závislosti na výsledkoch hospodárenia Spoločnosti. Podiel na zisku príslušného akcionára je určený podľa podielu menovitej hodnoty akcií tohto akcionára na menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Spoločnosť môže vyplatiť svojím akcionárom podiel na zisku (dividendu) len v prípade, že boli splnené tieto podmienky:

(i) čistý zisk bol ponížený o povinné príspevky do rezervného fondu a ďalších fondov (ak existujú) a kumulované straty z minulých rokov;
(ii) vlastný kapitál podľa schválených finančných výkazov nie je, alebo by v dôsledku rozdelenia zisku nebol nižší, než je hodnota základného kapitálu zvýšeného o rezervný fond alebo iné fondy (ak existujú) a znížený o hodnotu nesplateného základného kapitálu.

Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom žiadne úroky z vkladov ani zálohy na dividendy.
Rozhodný deň na určenie práva akcionára na dividendu stanoví Valné zhromaždenie, které rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti.  Tento deň nesmie byť skôr, ako piaty (5). deň nasledujúci po dni konania Valného zhromaždenia, a nemôže byť neskôr, ako tridsiaty (30). deň nasledujúci po dni konania Valného zhromaždenia. Pokiaľ tento deň nebol stanovený Valným zhromaždením, za tento deň sa považuje tridsiaty (30). deň po dni konania Valného zhromaždenia.
Spôsob a miesto pre výplatu dividendy rovnako stanoví Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr v lehote šesťdesiat (60) dní od rozhodného dňa.
Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, kedy Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku akcionárom.

15Kontakty na vybrané banky a obchodníkov s cennými papiermi

J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
prostredníctvom pobočky v SR:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
Tel.: 0800 900 500
Fax: 02/5941 81 15
http://www.jt-bank.sk/sk/investicie.html
 
Československá obchodná banka, a.s.*
Michalská 18, 815 63 Bratislava 1
Fax: 02/5441 4860
https://www.patria-direct.cz/HomeUvod.aspx

*ČSOB neposkytuje klientom službu obstaranie kúpy a predaja akcií na slovenskom kapitálovom trhu prostredníctvom siete svojich pobočiek. Miesto nej túto službu klientom ponúka spoločnosť Patria Finance, a.s.

Dexia banka Slovensko a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Tel.: 041/5111 448, 5111 414
Fax: 041/5111 435
http://www.dexia.sk/www/home.nsf/s/fina_trh#4

ING Bank N.V. (Holandsko)
Amstelveenseweg 500, 1081KL  Amsterdam, Holandské kráľovstvo
prostredníctvom pobočky v SR:
ING BANK N.V.,  pobočka zahraničnej banky 
Jesenského 4/C, P.O.Box 123, 811 02 Bratislava 1 
Tel.: 02/5934 63 88
Fax: 02/5293 12 42
http://www.ingcommercialbanking.com/eCache/ENG/693.html
  
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 818 55 Bratislava 1
Tel.: 02/5979 62 70, 5979 62 71
Fax: 02/5296 34 53
http://www.otpbank.sk/sk/bezne-ucty/otp-konto-v-skk/

Poštová banka, a.s.
Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/5960 3246, 5960 3202  
Fax: 02/5960 3253
http://www.postovabanka.sk/sk/osobne-financie/investicne-produkty
  
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
spojovateľka: 02/4862 11 11
Sporotel : 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888
http://www.slsp.sk/ludia/sporit-a-investovat/cenne-papiere/cenne-papiere.html

Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1
Dialog: 02/ 5919 1000, 6866 1000, 
0903 903 902 (T-Mobile), 0906 011 000 (Orange), 
0850 111 100 (pre mimobratislavských klientov)
http://www.centruminvestovania.sk/index.php?www=akcie

UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Tel.: 02/4950 23 16, 4950 23 66
Fax: 02/4445 17 77
http://www.unicreditbank.sk/index.php?www=Cenne_papiere&navigation_id=695 

VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Vysoká 9, P. O. Box 81, 810 00 Bratislava 1
spojovateľka: 02/5965 1111
Call centrum: 0850 123 123
http://www.luba.sk/servlet/vbsk?MT=/Apps/WEB/main.nsf/vw_ByID/ID_167D3C1D97E803E5C12575080046AA6B&OpenDocument=Y&LANG=SK&NCH=Y

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1 – P. O. Box 90, 829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 9401, 5055 9410
Fax: 02/5055 2077
http://www.vub.sk/osobne-financie/sporenie-investovanie/majetkove-ucty/ 

Patria Finance, a.s.
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: (00 420) 221 424 111
Fax: (00420)  221 424 222
https://www.patria-direct.cz/ObchodovaniSK.aspx

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava
Tel.: 02/4445 57 96
Fax: 02/4445 57 97
http://www.sympatia.sk/sympatia_kontakt.html

RM-S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1
Tel.: 02/5932 93 19 
Fax: 02/5932 95 17 
http://www.rmsmarket.sk/Obchodovanie.aspx
 
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina 
Tel.: 041/50 787 00, 50 787 11, 50 787 61, 50 787 62
Fax: 041/56 249 66 
http://www.zoznam.sk/firmy/s/202231/SevisBrokers-Finance-o-c-p---a-s---Zilina

CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. 
Poľná č. 1, 811 08 Bratislava 
Tel.: 02/ 577 807 11, 577 807 22, 577 807 33 
Fax: 02/ 577 807 20 
http://www.zoznam.sk/firmy/s/76221/Capital-Invest--o-c-p---a-s---Bratislava

PALČO BROKERS o.c.p., a.s.
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Tel.: 02/5930 57 11
Fax: 02/5930 57 10
http://www.palcobrokers.sk/uvod/faq.htm#03

16Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend

Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z dividend vyplácaných zo zisku sa podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov prvýkrát vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom obdodí, ktoré sa začalo po 1.1.2011. 
V prípade spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len “spoločnosť TMR, a.s.”) sa povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého spoločnosťou TMR, a.s. v účtovnom období, ktoré začalo 1.11.2011 a skončilo 31.10.2012, teda z dividend, ktoré bude spoločnosť TMR, a.s. po ich schválení na riadnom valnom zhromaždení vyplácať v roku 2013.
Akcionárovi (príjemcovi dividend), ktorému budú vyplatené dividendy nižšie ako 393,00€, nevzniká povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné odvody.
Zákonná sadzba poistného z príjmov z dividend bola stanovená vo výške 10%, pre osoby so zdravotným postihnutím vo výške 5%.
Bližšie informácie o platení odvodov z dividend (oznamovacia povinosť, vymeriavací základ atď.) Vám poskytnú príslušné zdravotné poisťovne:

Pre poistencov VŠZP

Pre poistencov poisťovne Dôvera

Pre poistencov poisťovne Union

17Bude výplata zo zníženia základného imania podliehať zdaneniu a zdravotným odvodom?

V ustanoveniach slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) nie je príjem plynúci zo zníženia základného imania akciovej spoločnosti vyplatenej akcionárom – fyzickým osobám explicitne riešený. Preto sa dá v uvedenej situácii vychádzať len zo všeobecných ustanovení.

V §2 písm. h) je uvedené, že „zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy“. Následne sa dajú príjmy plynúce zo zníženia základného imania zaradiť iba medzi ostatné príjmy uvedené v § 8 v odseku 1 písm. a) „príjmy z príležitostných činností“. Ďalej v § 8 odseku 2 zákon o DzP uvádza, že „do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada“.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, akcionár síce uvedie príjmy plynúce zo zníženia základného imania vo výške 26 eur/ akciu do daňového priznania, ale zároveň uplatní voči tomuto príjmu preukázateľne vynaložené výdavky rovnako vo výške 26 eur/akciu (zákon o DzP stratu nepripúšťa), ak akcionár akcie získal za viac ako 26 eur/akciu a dosiahne tak nulový čiastkový základ dane, to znamená, že zo zníženia základného imania nezaplatí žiadnu daň. Keďže čiastkový daňový základ bude nulový, nebude ani vstupovať do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie. V každom prípade odporúčame akcionárom kontaktovať svojho daňového poradcu.

18Kedy bude výplata zo zníženia základného imania vyplatená akcionárom?

TMR začína proces vyplácania akcionárov zo zníženia základného imania dňom zverejnenia Pravidiel poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania, t.j. 4. februára 2014. Proces plnenia bude prebiehať v lehotách popísaných v Pravidlách. Zníženie základného imania z 221,34 miliónov EUR na 46,95 miliónov EUR bolo schválené mimoriadnym valným zhromaždením 22. augusta 2013. Pre plné znenie Pravidiel poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania kliknite sem, pre Žiadosť o výplatu o poskytnutie plnenia zo zníženia základného imania sem.

19Kedy je rozhodný deň na uplatnenie práva výplaty zo zníženia základného imania?

Rozhodný deň na uplatnenie práva výplaty zo zníženia základného imania bol deň zápisu zníženia základného imania do obchodného registra, t.j. 22. október 2013.

20Dostal by som výplatu zo zníženia základného imania , aj keď by som akcie TMR predal pred dňom výplaty?

Áno, výplata zo zníženia základného imania schválená mimoriadnym valným zhromaždením 22. augusta 2013 bude vyplatená akcionárom, ktorí sú vedení ako akcionári TMR v Centrálnom depozitári cenných papierov SR alebo ktorým bol zriadený držiteľský účet, v rozhodný deň, čo bol deň zápisu zníženia základného imania do Obchodného registra, t.j. 22. októbra 2013.

Aktualizované dňa 10.05.2023