Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

13. septembra 2013
Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia
Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš,  IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na  kótovanom trhu Vám oznamuje, že zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať  dňa 15.októbra 2013, o 11:00 hod. v hoteli  Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Zmena stanov spoločnosti
4. Vydanie dlhopisov spoločnosti
5. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 15. októbra  2013 so začiatkom o 09.00 hod do 10.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia t.j. 12. október 2013.

K bodu 3. programu: Navrhovaná zmena stanov spoločnosti sa dotýka Článku II Predmet činnosti, Článku VI Práva a povinnosti akcionárov, Článku VIII Valné zhromaždenie, Článku IX Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, článku XI Predstavenstvo, Článku XII Dozorná rada, Článku XIII Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania, článku XVIII Rozdeľovanie zisku a Článku XXI Zverejňovania skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami.  Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v zosúladení predmetov činnosti spoločnosti zapísaných v obchodnom registri s predmetmi činnosti spoločnosti zapísaných v živnostenskom registri, v rozšírení predmetu činnosti o nové predmety  činnosti „horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách“ a „ vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava“, v zosúladení doterajšieho znenia stanov spoločnosti s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a v sprecizovaní niektorých ustanovení stanov.

K bodu 4. programu: Predstavenstvo spoločnosti navrhuje schváliť návrh na vydanie dlhopisov spoločnosti v celkovom objeme emisie do 70.000.000 EUR.

Oznam o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 13.09.2013 v denníku Pravda. Uvedené informácie  budú  k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

Návrh zmeny stanov Spoločnosti tvorí prílohu tohto oznámenia.

S pozdravom
Demänovská Dolina 13.09.2013

__________________________
Tatry mountain resorts, a.s.   

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Prílohy: podľa textu