TMR za rok 2012/13 s výnosmi 54,3 milióna EUR

28. februára 2014
TMR za rok 2012/13 s výnosmi 54,3 milióna EUR
TMR za rok 2012/13 s výnosmi 54,3 milióna EUR

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (28. február 2014) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) si za finančný rok 2012/13 pripísala 24% rast celkových výnosov v objeme 54,3 mil. EUR.

Spoločnosť TMR, regionálny líder v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní služieb horského turistického ruchu, dnes zverejnila ročné výsledky za finančný rok 2012/13 – obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2013. TMR si pripísala 24% rast celkových výnosov v objeme 54,3 mil. EUR, pričom zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zlepšil o 33% na 18,6 mil. EUR. Konsolidovaný čistý zisk dosiahol úroveň 6,6 mil. EUR, pokles o 35%.

„Naša intenzívna investičná stratégia sa ukázala ako správna cesta aj v minulom roku. Ťažili sme z investícií v našich strediskách z predchádzajúcich šiestich rokov v celkovej hodnote 144 miliónov EUR. Hlavne vďaka týmto investíciám a skvalitneniu služieb opäť zaznamenávame rasty počtu návštevníkov a tiež vyššie výdavky klientov v našich strediskách“, komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, CEO a predseda predstavenstva TMR.

Dvojciferný percentuálny rast výnosov a EBITDA bol ovplyvnený počtom návštevníkov, vyšším o 12%. Do horských stredísk Jasná Nízke Tatry a Vysoké Tatry prišlo v minulom finančnom roku o 9% návštevníkov viac, t.j. 1,6 milióna a Aquapark Tatralandia vykázal 20% rast so 633.4 tisíc návštevníkmi. K rastom tiež prispeli vyššie priemerné tržby na návštevníka v horských strediskách a aquaparku (+14%), ako aj v reštauračných zariadeniach na svahoch aj mimo nich (+25%) a v športových službách a obchodoch Tatry Motion (+15%). V hoteloch patriacich do portfólia TMR sa zlepšila priemerná obsadenosť zo 48% na 51% a priemerná denná cena za izbu (ADR) vzrástla o 22% na 55,21 EUR.

Na pokles čistého zisku mali dopad najmä vyššie odpisy, dvojnásobná daň z príjmu, nižšie výnosy z finančných nástrojov a jednorazový záporný goodwill v predchádzajúcom roku 2011/12 vo výške 3,2 mil. EUR.

Podrobné výsledky hlavných segmentov:

Hory a Aquapark

Celkové výnosy hlavného segmentu dosiahli 23% rast na 39,2 mil. EUR. Tvoria 72% celkových prevádzkových výnosov. Ukazovateľ EBITDA narástol o 38% na 15,0 mil. EUR. Prevádzková efektivita meraná podľa EBITDA marže sa zlepšila na 38%. Priaznivé výsledky hlavného segmentu možno pripísať zlepšeniu pozorovaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti.  Celková návštevnosť sa zlepšila o 12% na 2,2 mil. a takisto sa zvýšila priemerná tržba na návštevníka vo všetkých subsegmentoch.

Horské strediská

V rámci subsegmentu Horské strediská sa výnosy zvýšili o 19% na 22,1 mil. EUR s najsilnejším druhým kvartálom (február – apríl). Ukazovateľ EBITDA Horských stredísk sa zlepšil až o 38,5% na 8,8 mil. EUR. Nárast návštevnosti o 9% možno pripísať dokončeným investíciám minulých rokov, zvlášť projektu prepojenia severnej a južnej strany Chopka v stredisku Jasná troma ultramodernými lanovkami, ktoré boli spustené do prevádzky na začiatku zimnej sezóny 2012/13.

Aquapark

Výnosy zo vstupov do Aquaparku Tatralandia tvoria 14% celkových výnosov a dosiahli 7,7 mil. EUR, čo činí nárast o 9%. Uplynulý rok 2012/13 bol druhým rokom, kedy Aquapark Tatralandia bol v prevádzke celý rok pod vedením TMR. K výsledkom Aquaparku okrem rastúceho počtu návštevníkov (+20%) prispeli najmä nové atrakcie ako Gold Splash, Superfly a najmä Tropical Paradise, ktorého druhá fáza bola spustená v zime 2012/13. EBITDA Aquaparku sa zlepšil o 15% na 3,6 mil. EUR.

Reštauračné zariadenia

Výnosy tohto subsegmentu pochádzajú z reštauračných zariadení a après-ski barov Spoločnosti v strediskách Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Tatralandia. Tvoria 12,5% celkových výnosov oproti 9% v minulom roku. Tento nárast podielu potvrdzuje pokračujúci trend zvýšeného záujmu klientov o doplnkové služby v strediskách, a preto v tomto subsegmente TMR vidí ďalší potenciál rastu. Výnosy subsegmentu dosiahli 6,8 mil. EUR, čo znamená nárast o 58%, najväčší v rámci Spoločnosti. EBITDA sa zvýšila až o 95% na 1,9 mil. EUR.

Športové služby a obchody

Výnosy zo športových obchodov, lyžiarskych škôl, požičovní a servisu výstroja v horských strediskách pod značkou Tatry Motion nasledujú tiež vzostupný trend. Výnosy tohto subsegmentu sa zvýšili až o 40% na 2,7 mil. EUR. Ukazovateľ výkonnosti EBITDA zaznamenal rast o 73% na 576 tis. EUR.

Hotely

Druhým segmentom TMR je hotelový segment s 27% podielom na celkových výnosoch. Hotely ukončili fiškálny rok s výnosmi vo výške 14,9 mil. EUR a s 11% rastom. Ukazovateľ prevádzkového zisku EBITDA sa zlepšil o 7% na 3,4 mil. EUR. Rast ADR o 22% a priemernej obsadenosti o 2,3 percentuálne body možno odôvodniť rozvojovými investíciami do hotelov, ale aj faktom, že sa znížil počet izieb v segmente, keďže Hotel Slovakia bol počas roka prenajatý tretej strane.

Finančná pozícia

Účtovná hodnota celkového majetku ku koncu obdobia činila 345,5 mil. EUR (319,9). Dlhodobý majetok sa zvýšil na 288,9 mil. EUR dôsledkom dokončenia kapitálových investícií, ktoré zahŕňajú nové lanovky Funitel, Twinliner a 15-miestnu gondolu v stredisku Jasná, druhú časť Tropical Paradise v Aquaparku Tatralandia, reštauračné zariadenia v oboch horských strediskách, renovované časti Wellness Hotela Grand a kvôli nadobudnutiu 100% podielu v Grandhoteli Starý Smokovec. Účtovná hodnota vlastného imania sa znížila na 101,5 mil. EUR (276,4) znížením základného imania o 174,4 mil. EUR na 47,0 mil. EUR. Ako dôsledok zníženia základného imania a čerpania nového bankového úveru v celkovom limite 30 mil. EUR sa celková zadlženosť Spoločnosti zvýšila na 213,1 mil. EUR (16,2).

Výhľad

Zavŕšením prvej fázy investičného cyklu v uplynulom finančnom roku manažment očakáva pokračujúce pozitívne efekty z kapitálových investícií predchádzajúcich období v celkovom objeme 190 mil. EUR. Nasledujúci finančný rok ako aj na ďalšie obdobia manažment predpokladá ďalší rast návštevnosti, zvyšovanie výdavkov návštevníkov v strediskách a rastúcu obsadenosť v hoteloch najmä mimo sezón. Nasledujúc pokračujúci trend  dopytu po doplnkových službách manažment očakáva podobný rast v subsegmentoch Reštauračné zariadenia a Športové služby & obchody ako v minulom období.
Ohľadom ďalších aktivít v regióne strednej a východnej Európy bude manažment naďalej analyzovať akvizičné možnosti na poľskom trhu v rámci horského turizmu a takisto bude skúmať ďalšie príležitosti na českom trhu. Emisia dlhopisov v objeme 180 miliónov EUR bude mať dopad na úrokové náklady a obmedzí schopnosť TMR vyplácať dividendy v budúcnosti. Preto aj za rok 2012/13 nebude predstavenstvo TMR navrhovať výplatu dividend, ale odporučí ponechať zisk v Spoločnosti ako rezervu pre budúce obdobia.

Ročná správa TMR je od 28. februára 2014 prístupná na www.tmr.sk.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe a Horský Hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerův Mlýn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský akvapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2013 sa preinvestovalo do uvedených stredísk takmer 190 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.