TMR za rok 2013/14 s výnosmi 56,3 milióna EUR

28. februára 2015
TMR za rok 2013/14 s výnosmi 56,3 milióna EUR
TMR za rok 2013/14 s výnosmi 56,3 milióna EUR

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (28. február 2015) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vykázala za finančný rok 2013/14 3,6% rast celkových výnosov v objeme 56,3 mil. EUR.

Spoločnosť TMR, regionálny líder v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní služieb horského turistického ruchu, dnes zverejnila ročné výsledky za finančný rok 2013/14 –
obdobie od 1. novembra 2013 do 31. októbra 2014. TMR narástlo v konsolidovaných výnosoch o 3,6% na 56,3 mil. EUR, pričom zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) si zachoval úroveň predchádzajúceho roka vo výške 18,4 mil. EUR (-0.8%). Konsolidovaný čistý zisk dosiahol úroveň 683 tis. EUR.

„Minuloročnú zimnú sezónu v alpských a stredoeurópskych strediskách možno opísať ako skúpu na množstvo prírodného snehu a veľmi miernu, čo sú dva faktory, ktoré priamo
ovplyvnili návštevnosť počas zimnej sezóny v horských strediskách. Teplé počasie skrátilo sezónu, ktorú sme ukončili veľkonočnými sviatkami. Napriek týmto nepriaznivým okolnostiam
dopad na naše výsledky nebol až taký dramatický ako na konkurenčné strediská vzhľadom k moderným zasnežovacím systémom, vysokej prepravnej kapacite lanoviek, ktorú sme naplno
využili počas periód s priaznivým počasím, a aktívnej obchodnej politike“
, komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, CEO a predseda predstavenstva TMR.

Prevádzkové výnosy upravené o jednorazové a neprevádzkové položky sa zlepšili o 6,3% a EBITDA o 0,4%. K stabilným prevádzkovým výsledkom tiež prispeli početné marketingové
podujatia, vyššie priemerné tržby na návštevníka v strediskách, vyššia priemerná obsadenosť (+0.7%) a priemerná denná cena za izbu (+7,6%) hotelov TMR. Počet návštevníkov
v horských strediskách poklesol o 6,4% na 1,5 mil., pričom do Aquaparku Tatralandia prišlo 598 tis. návštevníkov (-5,6%). Najvyšší percentuálny nárast výnosov zaznamenal segment
Hotely (+7,4%). Horské strediská si napriek negatívnym faktorom počasia udržali rast výnosov 6,6%. Na pokles čistého zisku na 683 tis. EUR (6 604) mali dopad najmä úrokové
náklady spojené s vydaním dlhopisov v celkovom objeme 180 mil. EUR.

* Pre lepšie zhodnotenie výkonnosti Skupiny sú prevádzkové výsledky upravené o jednorazové alebo neprevádzkové položky. EBITDA 2013/14 je upravená o jednorazové náklady 286 tis. EUR strediska SON po akvizícii v marci 2014 a o neprevádzkový zisk z precenenia investícií do nehnuteľností 1,413 mil. EUR. Výsledky 2012/13 sú upravené o neprevádzkové ostatné výnosy z EBITDA kontraktov.

Podrobné výsledky hlavných segmentov:
Hory a Aquapark
Napriek nepriaznivému letnému počasiu a extrémne suchej a miernej zime celkové výnosy hlavného segmentu, ktorý zahŕňa subsegmenty Horské strediská1 (Jasná Nízke Tatry, Vysoké
Tatry), Aquapark (Tatralandia), Reštauračné zariadenia a Športové služby a obchody, dosiahli 4,8% rast na 41,1 mil. EUR. Tvoria 73% celkových prevádzkových výnosov. Ukazovateľ
EBITDA poklesol o 7,6% na 13,9 mil. EUR. Prevádzková rentabilita meraná podľa EBITDA marže dosiahla 33,7%. Napriek poklesu návštevnosti o 6,2% segment dosiahol zlepšenie na
úrovni výnosov vďaka diverzifikácii business modelu, rastu doplnkových služieb a vyšším priemerným cenám hlavne v horských strediskách.

1 Nezahŕňa výsledky strediska SON (kúpený v marci 2014) a Špindlerův Mlýn (Melida a.s.), ktorý je
klasifikovaný podľa IFRS ako finančná investícia.

Horské strediská
V rámci subsegmentu Horské strediská sa výnosy zvýšili o 6,6% na 23,5 mil. EUR s najsilnejším druhým kvartálom (február – apríl). Ukazovateľ EBITDA Horských stredísk sa
znížil na 7,9 mil. EUR (8,8). Nárast výnosov aj napriek poklesu počtu návštevníkov o 6,4% bol dosiahnutý aj vďaka početným marketingovým eventom, barterom a zvýšeniu cien
skipasov (napr. zvýšenie 1-dňového lístku v Hlavnej sezóne o 2,00 EUR), a tým aj zvýšenými priemernými tržbami na návštevníka, aj keď pri elektronickom predaji boli ceny zachované na
úrovni minulého roka.

Aquapark
Výnosy zo vstupov do Aquaparku Tatralandia tvoria 14% celkových výnosov a zachovali si úroveň z predošlého obdobia, 7,7 mil. EUR napriek poklesu návštevnosti o 5,6%. Uplynulý
rok 2013/14 bol tretím rokom, kedy Aquapark Tatralandia bol v prevádzke celý rok pod vedením TMR. Ukazovateľ EBITDA Aquaparku sa zlepšil o 6,1% na 3,9 mil. EUR vďaka
optimalizácii nákladov.

Reštauračné zariadenia
Výnosy tohto subsegmentu pochádzajú z reštauračných zariadení a après-ski barov Spoločnosti v strediskách Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Tatralandia. Tvoria 13,2%
celkových výnosov a ich podiel na celkových výnosoch každý rok rastie. Tento nárast podielu potvrdzuje pokračujúci trend zvýšeného záujmu klientov o doplnkové služby v strediskách, a
preto v tomto subsegmente TMR vidí ďalší potenciál rastu. Výnosy subsegmentu dosiahli 7,4 mil. EUR, čo znamená nárast o 9,7%, najväčší v rámci segmentu Hory a Aquapark.
Ukazovateľ EBITDA sa znížil na 1,7 mil. EUR (1,9).

Športové služby a obchody
Výnosy zo športových obchodov, lyžiarskych škôl, požičovní a servisu výstroja v horských strediskách pod značkou Tatry Motion predstavovali za minulý rok 4,4% podiel na celkových
výnosoch. Výnosy tohto subsegmentu sú spojené s návštevnosťou Horských stredísk a preto poklesli na 2,5 mil. EUR (-8,1%). EBITDA dosiahla 388 tis. EUR (576).

Hotely
Druhým segmentom TMR je hotelový segment s 25,8% podielom na celkových výnosoch. Hotely ukončili fiškálny rok s výnosmi vo výške 14,5 mil. EUR, čo je nárast o 7,4% na
porovnateľnej medziročnej báze. Okrem nárastu priemernej obsadenosti na 51,4%, k vyšším výnosom hotelov prispeli aj 7,6% nárast priemernej dennej ceny za izbu hotelového portfólia
na 59,4 EUR a synergické efekty s Horskými strediskami a Aquaparkom, podporené aktívnym marketingom a efektom z dokončených investícií do hotelov predchádzajúcich
období zameraných na zvyšovanie kvality hotelov. Ukazovateľ prevádzkového zisku EBITDA sa zlepšil o 57,8% na 3,3 mil. EUR.

Finančná pozícia
Účtovná hodnota celkového majetku ku koncu obdobia činila 359,6 mil. EUR (345,5). Dlhodobý majetok sa zvýšil na 318,9 mil. EUR (288,9) dôsledkom dokončenia kapitálových
investícií a ich zaradenia do majetku. Najvýznamnejšie investície zahŕňajú v stredisku Jasná Nízke Tatry novú 6-sedačkovú lanovku v lokalite Lúčky, parkovisko v nástupnej stanici
Chopok Juh Krupová, reštauráciu a hotel Rotunda na vrchole Chopka a opláštenie lanovky v lokalite Chopok Juh. V stredisku Vysoké Tatry v lokalite Tatranská Lomnica bola spustená
nová 15-miestna gondola. V Aquaparku Tatralandia bola otvorená nová reštaurácia Medrano. Po akvizícii strediska SON boli do hmotného majetku tiež zaradené jeho zariadenia, budovy a
pozemky. Účtovná hodnota vlastného imania činí 102,3 mil. EUR (101,5). Celková zadlženosť Skupiny činí 228,1 mil. EUR (213,1). Z toho vydané dlhopisy sú vo výške 184,4
mil. EUR. Počas roka Spoločnosť vydala dlhopisy v dvoch tranžách – seniorné TMR I 4,50%/ 2018 v objeme 70 mil. EUR a juniorné TMR II 6%/ 2021 v objeme 110 mil. EUR. Celková
hodnota bankových úverov Skupiny ku koncu obdobia činila 43,7 mil. EUR (38,7).

Výhľad
Manažment očakáva pokračujúce pozitívne efekty z kapitálových investícií predchádzajúcich období v celkovej hodnote 200 mil. EUR na nasledujúci finančný rok ako aj na ďalšie
obdobia, čo sa týka zvyšujúcej sa návštevnosti, výdavkov návštevníkov v strediskách a rastúcu obsadenosť v hoteloch najmä mimo sezón. Manažment vidí potenciál rastu aj na
nových trhoch vďaka novým leteckým linkám spájajúcim Tatry s Londýnom a Pobaltím. Nasledujúc pokračujúci trend dopytu po doplnkových službách (opísaný v časti Analýza trhu
a trendy) manažment očakáva ďalší rast v subsegmentoch Reštauračné zariadenia a Športové služby & obchody ako v minulom období. Tieto všetky faktory by mali prispieť k
pokračujúcemu organickému rastu výnosov a prevádzkovej ziskovosti Skupiny. V najbližších obdobiach sa TMR bude sústreďovať na manažment kvality, zvyšovanie kvality ponúkaných
služieb a svojho ľudského kapitálu a na aktívnu obchodnú politiku aj prostredníctvom programu GOPASS.

V nasledujúcich obdobiach manažment očakáva začiatok realizácie projektu modernizácie poľského strediska SON a jeho integrácie do Skupiny. Tiež sa očakáva sfinalizovanie podmienok strategickej investície do modernizácie Sliezskeho zábavného parku v Poľsku a začiatok jej realizácie.

Ročná správa TMR 2013/14 je od 27. februára 2015 prístupná na www.tmr.sk.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a
prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely
Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň
vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská
Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní stredisko Szczyrk. TMR tiež vlastní a
prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2014 sa preinvestovalo do
rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a
vo Varšave.